اطلاعات تماس با دانشکده اطلاعات تماس با دانشکده

 

 

 

 

 

سیرجان - ابتدای جاده بافت - دانشگاه صنعتی سیرجان

کد پستی: 7813733385

تلفن دانشگاه: 41522000- 034

فکس دانشگاه: 41522100- 034

مدیریت حراست : 41522012 - 034

فکس مدیریت حراست : 41522055- 034

دفتر حراست :     41522024 - 034